Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa

19/01/2016 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO, VĂN . 5405 Lượt xem

yeuchikinhPHYếu Chỉ Kinh Pháp Hoa

(Trưởng lão Giới Đức giảng tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu ngày 26 – 12 – 2015)