Mừng Khánh Nhật

08/03/2016 | Chuyên mục: THƠ . 2747 Lượt xem

lathuthay17

Mừng Khánh Nhật
(73 tuổi và 50 hạ lạp – ngày 04/2 Bính Thân của ngài Viên Minh – Sơ tổ Huyền Không)

 

Phủi bụi phồn hoa, chốn thị phường
Về nơi non lặng, nhẹ mù sương
Sau lưng dựa núi, mây cao lĩnh
Trước mặt vỗ bờ, sóng đại dương
Cọp trắng, đá chầu, xây cảnh sách
Rồng xanh, suối lượn, chở kinh chương
Cỏ cây u nhã, nhen tri kỷ
Trăng nước tiêu dao, duỗi mộng trường
Đạm bạc, thanh bần, vươn duệ trí
Nghiêm dung, dị giản, toả đàn hương
Thân mai, rắn rỏi, dầm mưa nắng
Vóc hạc, khô gầy, vỡ rẫy nương
Lui tới, lục hoà, vun đạo hạnh
Vào ra, tứ nhiếp, gánh yêu thương
Vén rừng tham giận, nhìn chân thật
Mở ngục phiền lao, thấy tỏ tường
Thần khí, an như, chơi bốn biển
Ngôn hành, tự tại, dạo mười phương
Lợi danh, trước ngõ, trăng rơi đốm
Phải trái, đầu cây, lá rụng vườn
Mù mịt kiến tri, soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp, rọi con đường
Trí tài siêu việt, tâm dâng hiến
Thiền pháp bình nhiên, tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm, chân đại trượng
Nỏ hay lửa hực, áo thanh lương
Ngẫm trò được mất, cười hư thực
Ngắm cuộc đầy vơi, mỉm nhược cường
Xả kỷ, bỏ nhân, không đối sánh
Vị tha, buông ngã, chẳng so lường
Nước trong, hạc nội, nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn, nhẽ vấn vương?
Đại dụng, càn khôn, thơm cội đức
Quyền cơ, nhật nguyệt, sáng đài gương
Ra tay lập địa, vô vi hạnh
Huyền mấy cõi Không, “chẳng thị thường!”

sotohuyenkhong

Chuyết bút kính dâng,
Phra Mahāthera Sīlaguṇa
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)